Framtida er avhengig av at born og unge med draumar og talent får utvikle seg. SKL bidrar til at vi skal ha nokon å sjå opp til, nokon som kan og vil mykje, og som gir oss gode opplevingar.

I vår verksemd stiller me høge krav til tillit, respekt og berekraft. Sponsorsamarbeid skal støtta selskapet sine kjerneverdiar der aktivitetar skal byggja på samfunnsansvar og løysingsfokus.

SKL vil gi noko tilbake til samfunnet som har gitt oss høve til å forvalta naturressursar. Samarbeidet skal gi dei unge høve til å nå nye mål, og presentere SKL som ein aktiv og regional aktør.

SKL ynskjer hovudsakleg å bidra til at born og unge får høve til å utvikla sine talent, anten det er på scena eller på idrettsbanane, innan natur og miljø, eller (fag)kunnskap.

De kan søkja om støtte innanfor følgjande område: 

  • Idrett
  • Kultur
  • Realfag
  • Natur og miljø

Søknadsfrist for 2024 er 15. april.

Søknader vert registrert i perioden frå 1. november og fram til søknadsfristen.

Alle søknadar får svar innan 15. mai.

1. Leirvik speidargruppe