SKL søkjer teknisk personell

Me satsar innan utvikling av fornybar energi. Over ein periode skal me styrka laget og treng ingeniørar og fagarbeidarar innanfor elektro og mekanisk.   Du vil jobbe i avdelinga Teknisk drift og vedlikehald. Avdelinga har det overordna ansvaret for drift og vedlikehald av alle SKL sine 35 kraftanlegg. I tillegg har avdelinga det faglege ansvaret…

Les meir

Anleggstrafikk i Blådalsvassdraget

I perioden mai-november vert det mykje anleggstrafikk i delar av Blådalsvassdraget. Det skjer i samband med at SKL skal rehabilitera dam Midtbotnvatn i 2024 og 2025. Det vert etablert eit masseuttak i Vasslia ved søre enden av Fjellhaugvatn. Anleggstrafikken kjem langs heile anleggsvegen frå krysset med fylkesveg 5024 til Midtbotnvatn, men desidert mest frå Vasslia.…

Les meir

Midlertidig senking av Hardelandsvatn

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Sunnhordland Kraftlag AS løyve til ei tidsavgrensa senking av Hardelandsvatn i perioden 15. april – 15. november 2024.  Vasstanden kan senkast med inntil 1,0 meter under lågaste regulerte vasstand (LRV).  Senkinga vert gjort i samband med rehabilitering av dammen. 

Les meir

Åtvaring mot utrygg is

På regulerte elvar og vatn kjem det alltid til å vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Dette gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. I reguleringssona kan det og liggja att isflak som det kan vera farleg å koma imellom og under. Til alle som ferdast i SKL sine…

Les meir

Vegstenging ved Litledalen kraftverk, Etne

Vegen er stengd ved begge sider av Litledalen kraftverk grunna anleggsarbeid. Kaldheimsvegen er då stengd for gjennomkøyring, dette er skiltet i begynnelsen av Kaldheimsvegen (sjå bildet). Då dette er eit anleggsområde er det òg stengd for gåande. Vegen vil vere stengd fram mot påske 2024.

Les meir

Deep Wind Offshore hentar ny investor

Knut Vassbotn, CEO og Hans Petter Øvrevik, CCO Deep Wind Offshore. Pressemelding frå DWO: Satser langsiktig: Deep Wind Offshore henter ny investor Deep Wind Offshore tar inn britiske Octopus som ny investor, for å akselerere den internasjonale ekspansjonen og styrke de norske prosjektene. Investeringen vil bli finansiert utelukkende av britisk pensjonskapital. Deep Wind Offshore tar…

Les meir

Pressemelding halvårsrekneskap

Godt resultat for SKL første halvår 2023 Kraftmarknaden er framleis i ein spesiell situasjon, men meir føreseieleg enn unntaksåret 2022. SKL sin halvårsrapport viser eit driftsresultat på 330,4 millionar kroner etter skatt for første del av 2023. Resultatet på same tid i fjor viste 748,4 millionar kroner. 2022 var eit særs spesielt år for kraftbransjen,…

Les meir

Kraftselskap kjøper andel i HYDS

Dalane Energi går inn på eigarsida i HYDS. Pressemelding frå HYDS: Kraftselskap kjøper andel i HYDS Det Rogalandsbaserte kraftselskapet Dalane Energi kjøper seg inn i Hydrogen Solutions AS (HYDS) med ein andel på 10 prosent. Frå før vert selskapet eigd av Sunnhordland kraftlag AS (SKL), i tillegg til ei gruppe private investorar. – Dette er…

Les meir

Årsmeldinga er klar

Torsdag 20. april hadde SKL si generalforsamling der me la fram årsmeldinga for 2022 i digitalt, meir lesevennleg format. Der kan du mellom anna lesa om selskapet sine økonomiske resultat og utvikling i 2022, lokalmiljøa som nyt godt av SKL sitt resultat, intervju med nokre av SKL sine tilsette og sjå kor mykje kraftproduksjonen for…

Les meir

Midlertidig senking av Løkjelsvatn

SKL har fått løyve til midlertidig å avvike frå kravet til minstevasstand i Løkjelsvatn, i Litledalsvassdraget i Etne. Frå 11. april til 23. juli kan vatnet verta senka lågare enn vanleg minstevasstand. Bakgrunnen for løyvet er at me skal byta ut eksisterande revisjonsstengsel og inntaksluke i magasinet.

Les meir

Midlertidig senking av Hjørnåsvatn

SKL har fått løyve til midlertidig å avvike frå kravet til minstevasstand i Hjørnåsvatnet i Litledalsvassdraget i Etne. Frå 5. april til 19. mai kan vatnet verta senka 3,1 meter lågare enn vanleg minstevasstand. Bakgrunnen for løyvet er at me skal gjera ein del nødvendige tiltak for å betre vassvegen mellom magasinet og Hardeland kraftverk.

Les meir

Årsrekneskap 2022 for konsernet SKL

Pressemelding frå Sunnhordland kraftlag AS: Året 2022 var eit veldig spesielt år for både Sunnhordland kraftlag AS (SKL) og kraftmarknaden generelt. Året har vore prega av uvanleg høge kraftprisar, mellom anna som følgje av Russland sitt angrep på Ukraina, og låg fyllingsgrad i vassmagasina i Noreg ved inngangen til hausten. SKL hadde derimot godt med…

Les meir

Berekraftsrapporten for 2022 er klar

Les om korleis SKL arbeider for å redusera klimaavtrykket i vår verksemd, og om kva våre viktigaste bidrag til FN sine berekraftsmål er, i Berekraftsrapporten for 2022. Rapporten inkluderer detaljar om kor mykje fornybar straum me produserer, og kva tiltak me gjer for å ta omsyn til økosystem, naturmangfald og tilsette. De kan og sjå…

Les meir

Deep Wind Offshore inngår partnerskap med bp i Sør-Korea

I dag kjem det store nyheiter frå Deep Wind Offshore (DWO), havvindselskapet SKL har eigarandelar i.   Pressemelding frå DWO: DWO inngår partnarskap med bp i Sør-Korea Deep Wind Offshore har inngått joint venture med bp om fire prosjekt på totalt 6 GW i Sør-Korea. – Partnarskapet med bp sett oss verkeleg på kartet, både…

Les meir