Me søkjer prosjektingeniør vasskraft

Er du ingeniør og vil jobba med berekraftig og lønnsam nytting av vår reinaste og mest effektive energi: den fornybare vasskrafta? Som prosjektingeniør hos oss blir du del av eit miljø med mykje erfaring, og som villig deler kompetansen. Les meir om stillinga på HUMA sine sider.

Les meir

Me søkjer systemansvarleg fagsystem

Har du interesse for data, og vil jobbe med rein og fornybar kraft? Me har store ambisjonar om å betre nytta oss av alle data me har i våre fagsystem, både for å halda oversikt, ta betre avgjersler og effektivisera med integrasjonar til fleire av systema våre på tvers av selskapet. Høyres dette interessant ut…

Les meir

SKL søkjer prosjektutviklar vasskraft

Har du lyst på ei nøkkelrolle i tidlegfase av vasskraftutbygging? Me lyser ut ei nyoppretta stilling som prosjektutviklar. I stillinga blir du ein del av eit team med lang erfaring, og kor det er stor moglegheit for utvikling av eigen kompetanse. Les meir om stillinga på HUMAN sine sider.

Les meir

SKL søkjer driftsingeniør

No kan du vere med og bidra til best mogleg nytting av Noregs unike vasskraftproduksjon, når me utvidar med ny stilling som driftsingeniør. Stillinga inngår i vaktordning og handsamar den løpande drifta av alle kraftanlegga våre. Les meir om stillinga på HUMAN sine sider.    

Les meir

Pressemelding halvårsrekneskap

Fleire nye kraftverk og rekordhøg omsetnad   Sunnhordland kraftlag AS (SKL) legg bak seg eit halvår utanom det vanlege, med eit svært godt resultat. SKL sin halvårsrapport viser eit driftsresultat på 748,4 millionar kroner etter skatt for dei fyrste seks månadene av 2022. Resultatet frå same periode i fjor, var på 152,4 millionar kroner. Snittprisen…

Les meir

Låg vasstand i Løkjelsvatn

Oppdatering: Vasstanden i Løkjelsvatn er noko lågare enn vanleg, og kan vere det i periodar fram til 15. oktober, grunna vedlikehald. Me har løyve frå NVE til mellombels å avvika frå lågaste regulerte vasstand, i samanheng med at me skal støypa og etablera eit nytt bjelkestenge i vatnet foran tilløpstunnellen. Noko misfarga vatn kan førekoma…

Les meir
Grønt vannmagasin i fjellandskap med liten foss til venstre fra magasinet.

Manglar ikkje vatn i vassmagasina i Sunnhordland

Tilsiget av vatn til Sunnhordland kraftlag sine vassmagasin går heilt som normalt på denne tida av året. Sjølv om prisen på straum er prega av låg fyllingsgrad i magasina generelt i regionen, ligg vasstanden som den pleier i SKL sine magasin. – Faktisk er det sånn at Møsevatn og Midtbotnvatn, som høyrer til Blåfalli-anlegga våre…

Les meir
Foto tatt fra lufta av Opstveitsvatn

Senking av Opstveitvatn i Matre

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Sunnhordland Kraftlag AS løyve til ei tidsavgrensa senking av Opstveitvatn i Matre i 6 veker i perioden 29. august – 7. oktober 2022. Vasstanden kan senkast inntil 2 meter under lågaste regulerte vasstand (LRV), dvs. det som er den normale vasstanden i magasinet. Senkinga vert gjort i samband…

Les meir
De fire sommervikarene på Stord

Nye erfaringar for sommarvikarane i SKL

I sommar har me fått god hjelp frå sommarvikarar i mange delar av verksemda. Me har tatt ein prat med dei fire studentane som har vore hos oss, om korleis sommarjobben har vore. Erik Lindeflaten Dahl, 31 år, frå Eldøy på Stord Erik er ferdig med ein bachelor i fornybar energi ved HVL i Sogndal.…

Les meir

SKL berekraftsrapport 2021

SKL sin nye berekraftsrapport for 2021 er klar. Du finn den her: Finansielle dokument eller ved å klikka denne lenkja: https://skl.as/download/29/berekraft/2427/berekraftsrapport-2021.pdf

Les meir