Foto tatt fra lufta av Opstveitsvatn

Senking av Opstveitvatn i Matre

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Sunnhordland Kraftlag AS løyve til ei tidsavgrensa senking av Opstveitvatn i Matre i 6 veker i perioden 29. august – 7. oktober 2022. Vasstanden kan senkast inntil 2 meter under lågaste regulerte vasstand (LRV), dvs. det som er den normale vasstanden i magasinet. Senkinga vert gjort i samband…

Les meir

SKL berekraftmålrapport

SKL har utarbeidd berekraftmålrapport for 2020. Du finn han ved å gå inn på “Om SKL” -> “Finansielle dokument” -> bla deg ned til “Berekraft” eller du kan klikka på denne lenkja:

Les meir

«Grønn finansiering»

SKL og Haugaland Kraft har i fellesskap utarbeidd eit rammeverk for grønn finansiering. Rammeverket beskriv aktiviteten til selskapa og korleis lån tatt opp under rammeverket finansierer «grøne» prosjekt. Cicero har utarbeida ein «Second Opinion» på rammeverket»  

Les meir

Økonomi

SKL søkjer rekneskapsmedarbeidar SKL er ein vasskraftprodusent som årleg produserer om lag 2.700 GWh elektrisk energi. Det er nok til 150.000 husstandar – eller om lag forbruket til Bergen by. Vasskraft er naturleg og berekraftig. Me forvaltar våre felles naturressursar og gjev energi attende til lokalsamfunnet. SKL går inn i ein periode med stor vekst…

Les meir

SKL og Klimastiftelsen samarbeider

Norsk klimastiftelse og fornybarsleskapet SKL har inngått en treårig samarbeidsavtale. – Verda er i rask endring og kunnskap om det som skjer er heilt avgjerande for å kunne henge med, seier adm. direktør i SKL, John Martin Mjånes. – Samarbeidet med SKL styrkar Klimastiftelsens rolle som fri og uavhengig kunnskapsleverandør. Det er støtte som dette…

Les meir

VASSKRAFTA – viktig del i det grøne skiftet

Det grøne skiftet inneber at me treng meir fornybar energi. Kun halvparten av Norges totale energiforbruk kjem i dag frå fornybare kjelder. Resten kjem frå fossile kjelder. Om vi skal få alt over på fornybar energi, treng vi meir fornybar kraft. Her er vasskrafta svært sentral og unik. Slik skattesystemet er innretta i dag hindrar…

Les meir

Stort potensiale for norsk vasskraft

Norsk vasskraft har eit stort potensiale. Sjå kva professor Leif Lia ved NTNU/HydroCen seier i NRK-innslaget under. SKL produserer rein og fornybar energi frå vasskraftkjeldene på Vestlandet https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/201906/NNFA23062519/avspiller

Les meir