SKL sikrar kraftproduksjonen

Produksjon av rein og fornybar kraft er samfunnskritisk verksemd, også i denne utfordrande tida me alle opplever no – der me saman skal avgrensa smittefaren av koronavirus. SKL har gjort tiltak som skal sikra kraftproduksjonen i anlegga våre, samstundes som me rettar oss etter styresmaktene sine retningslinjer – me må bremsa smitte, beskytta oss sjølv…

Les meir

ÅRSREKNESKAP 2019 FOR KONSERNET SKL

Etter ei årsomsetning på 986,6 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2019 eit resultat etter skatt på 269,5 mill. kr. Resultatet er 85,1 mill. kr svakare enn i 2018, men fortsatt blant dei beste resultata gjennom SKL si historie. Sjølv om årsresultatet er redusert i forhold til 2018 er underliggande drifta forbetra. Det har over…

Les meir