Økonomi

SKL søkjer rekneskapsmedarbeidar SKL er ein vasskraftprodusent som årleg produserer om lag 2.700 GWh elektrisk energi. Det er nok til 150.000 husstandar – eller om lag forbruket til Bergen by. Vasskraft er naturleg og berekraftig. Me forvaltar våre felles naturressursar og gjev energi attende til lokalsamfunnet. SKL går inn i ein periode med stor vekst…

Les meir

SKL og Klimastiftelsen samarbeider

Norsk klimastiftelse og fornybarsleskapet SKL har inngått en treårig samarbeidsavtale. – Verda er i rask endring og kunnskap om det som skjer er heilt avgjerande for å kunne henge med, seier adm. direktør i SKL, John Martin Mjånes. – Samarbeidet med SKL styrkar Klimastiftelsens rolle som fri og uavhengig kunnskapsleverandør. Det er støtte som dette…

Les meir

VASSKRAFTA – viktig del i det grøne skiftet

Det grøne skiftet inneber at me treng meir fornybar energi. Kun halvparten av Norges totale energiforbruk kjem i dag frå fornybare kjelder. Resten kjem frå fossile kjelder. Om vi skal få alt over på fornybar energi, treng vi meir fornybar kraft. Her er vasskrafta svært sentral og unik. Slik skattesystemet er innretta i dag hindrar…

Les meir

SKL sikrar kraftproduksjonen

Produksjon av rein og fornybar kraft er samfunnskritisk verksemd, også i denne utfordrande tida me alle opplever no – der me saman skal avgrensa smittefaren av koronavirus. SKL har gjort tiltak som skal sikra kraftproduksjonen i anlegga våre, samstundes som me rettar oss etter styresmaktene sine retningslinjer – me må bremsa smitte, beskytta oss sjølv…

Les meir

ÅRSREKNESKAP 2019 FOR KONSERNET SKL

Etter ei årsomsetning på 986,6 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2019 eit resultat etter skatt på 269,5 mill. kr. Resultatet er 85,1 mill. kr svakare enn i 2018, men fortsatt blant dei beste resultata gjennom SKL si historie. Sjølv om årsresultatet er redusert i forhold til 2018 er underliggande drifta forbetra. Det har over…

Les meir