Folkemøte om Blåfalli Fjellhaugen

NVE inviterte tysdag 14. april til folkemøte om Blåfalli Fjellhaugen utbygginga. Dette er ein del av prosessen i konsesjonshandsaminga, der SKL har søkt om å få løyve til å byggja eit nytt stort kraftverk i Fjellhaugen-området. Kraftverket vil nytta fallet mellom Midtbotnvatn og Fjellhaugvatn. Installert effekt i det omsøkte kraftverket vil vera om lag 150…

Les meir

Åtvaring ved ferdsel i fjellet

Til alle som ferdast i SKL sitt nedslagsfelt i Fjellhaug- og Blådalsområdet. På regulerte elvar og vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Dette gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggja att isflak som det kan vera farleg å…

Les meir

Årsrekneskap 2014 for konsernet SKL

Etter ei årsomsetning på 845 mill. kr, fekk konsernet SKL i 2014 eit resultat etter skatt på 124 mill. kr. Resultatet er 62 mill. kr lågare enn i 2013. Driftsresultatet i 2014 vart 299 mill. kr mot 413 mill. kr året før. Av dette kjem 275 mill. frå kraftproduksjon. Skattekostnaden for 2014 er rekna til…

Les meir

Heidi Straumøy fekk utdanningsstipend frå SKL og Stord Rotary klubb

Heidi Straumsøy (26) frå Skånevik tok stolt imot utdanningsstipendet på kroner 25 000,- frå  Magne Heimvik, konsernsjef SKL og Jostein Osvik, president i  Stord Rotary Føremål med utdanningsstipendet, som vert delt ut årleg, er å stimulera ungdom til aktivitet for å få eit meir variert yrkesliv i Sunnhordland. Stipendet skal nyttast til å skaffe kunnskap…

Les meir

SKL underteiknar partneravtale med NCE Maritime Clean Tech

Partnerane har eit særleg ansvar for den strategiske utviklinga av klynga, og delta aktivt for å fremja partnargruppa sin felles visjon og målsetnad. SKL var ein av stifterane til organisasjonen Maritime CleanTech West i 2011. SKL deltek også i ulike utviklingsprosjekt i NCE Maritime CleanTech, bl.a. Folgefonn-prosjektet og i prosjektet «Urban Water Shuttle». – NCE…

Les meir

Meir vind – SKL er i beredskap

Vervarslinga melder om auke til søraustleg liten storm, kan hende full storm utsette stader for Hordaland og Rogsaland.
Me fylgjer ekstra med, og overvaker nettanlegga våre, for å vera klar på kort varsel om me får straumbrot.

Les meir

SKL opprettheld beredskapen

SKL sin beredskapsorganisasjon er framleis mobilisert. Dei fleste kundane har fått straumen tilbake, men diverre er det framleis kundar som er straumlause i områda: Agdestein, Lundsseter og Huglo, desse er i all hovudsak fritidsbustadar. Nokre av innbyggjarane får, på grunn av, skade på kabel/linjer framleis strømforsyning via aggregat, dette gjeld om lag 60 kundar i…

Les meir

Nesten alle har fått straumen tilbake

Straum er viktig for oss alle. SKL sine folk har stått på for at kundane våre skal få sikker og god straumforsyning så snart som råd. Me takkar for det tolmodet de har vist, og likeeins for god informasjon om observasjonar de har gjort. Det har vore med å gjera arbeidet vårt meir målretta. Når naturen viser slike musklar må me alle ta naudsynt omsyn. Men linjemontørane våre har, saman med driftsentral og ansvarleg leiing, gjort det som innanfor forsvarlege rammer har vore mogleg for å gjenoppretta straumforsyninga.

Les meir

Stri tørn for linjemontørane

Straum er viktig for oss alle. SKL sine folk har stått på for at kundane våre skal få sikker og god straumforsyning så snart som råd. Me takkar for det tolmodet de har vist, og likeeins for god informasjon om observasjonar de har gjort. Det har vore med å gjera arbeidet vårt meir målretta. Når naturen viser slike musklar må me alle ta naudsynt omsyn. Men linjemontørane våre har, saman med driftsentral og ansvarleg leiing, gjort det som innanfor forsvarlege rammer har vore mogleg for å gjenoppretta straumforsyninga.

Les meir