Senking av Opstveitvatn

Norges vassdrags- og energidirektorat har gjeve SKL Produksjon AS løyve til ei tidsavgrensa senking av Opstveitvatn i Matre i ein periode på 3 – 5 dagar innanfor tidrommet 15. juni – 15. august 2015. Vasstanden kan senkast inntil 2 meter under lågaste regulerte vasstand (LRV), dvs. den normale vasstanden i magasinet. Senkinga vert gjort i…

Les meir

Besøk frå Georgia

Tysdag 9. juni vitja ein Georgisk delegasjon SKL. Det var embetsmenn frå energidepartementet og miljødepartementet samt representantar for to miljøvernorganisasjonar. Besøket var eit ledd i deira studietur til Norge tilknytt eit samarbeidsprosjekt mellom Norge og Georgia med formål om berekraftig utbygging av vasskraft i Georgia. Delegasjonen vitja Gjønaelva kraftverk som er under bygging. Torfinn Kolle…

Les meir