SORIA deler ut oppdrag for 1.4 milliardar

Nettselskapa i SORIA-samarbeidet har signert avtale med Nuri Telecom LtD (Nuri) om kjøp av kommunikasjonsutstyr og automatiske straummålarar til over 700 000 kundar. Avtalen har ein verdi på rundt 600 millionar kroner. Samstundes er det inngått montasjeavtalar med Eltel Networks AS, Ringeriks-Kraft Service AS og OneCo Technologies AS for 800 millionar kroner.

Les meir

Konsesjon til Tøsse Kraftverk

Konsesjon til Tøsse Kraftverk SKL Produksjon AS har  25.09.2015 fått konsesjon til å byggje ut Tøsse Kraftverk. Kraftverket utnyttar nedre del av Eikemoelva i Etne kommune. Kraftverket er planlagd med ein installasjon på 4,0 MW og ein årsproduksjon på 13,8 GWh.

Les meir

Senking av Opstveitvatn

Norges vassdrags- og energidirektorat har gjeve SKL Produksjon AS løyve til ei tidsavgrensa senking av Opstveitvatn i Matre i ein periode på 3 – 5 dagar innanfor tidrommet 15. juni – 15. august 2015. Vasstanden kan senkast inntil 2 meter under lågaste regulerte vasstand (LRV), dvs. den normale vasstanden i magasinet. Senkinga vert gjort i…

Les meir

Besøk frå Georgia

Tysdag 9. juni vitja ein Georgisk delegasjon SKL. Det var embetsmenn frå energidepartementet og miljødepartementet samt representantar for to miljøvernorganisasjonar. Besøket var eit ledd i deira studietur til Norge tilknytt eit samarbeidsprosjekt mellom Norge og Georgia med formål om berekraftig utbygging av vasskraft i Georgia. Delegasjonen vitja Gjønaelva kraftverk som er under bygging. Torfinn Kolle…

Les meir

Generalforsamling i SKL

I generalforsamlinga til SKL vart det den 20. april 2015 vedteke å betale ut 92.5 millionar kroner til eigarane for rekneskapsåret 2014. Dette er i tråd med innstillinga frå styret. Generalforsamlinga godkjende den framlagde rekneskapen for konsernet SKL for 2014. Den syner ei årsomsetning på 845 mill. kr, der konsernet oppnådde  eit resultat etter skatt…

Les meir