Historikk

​Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) vart skipa i Stord i 1946 som eit regionalt samarbeidstiltak for å sikre stabil og tilstrekkeleg tilgang på elektrisk kraft til Sunn- og Midthordland.​

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) vart skipa i Stord i 1946 som eit regionalt samarbeidstiltak for å sikre stabil og tilstrekkeleg tilgang på elektrisk kraft til Sunn- og Midthordland.

Gjennom ein retta emisjon mot Karmsund Kraftlag i 1951 (i dag Haugaland Kraft), vart samarbeidet utvida til òg å omfatte Nord-Rogaland (Haugalandet).

I fleire år på rad er SKL kåra til eit av landets mest veldrivne og lønsame energiselskap. No står me framfor nye utfordringar med å utvikle selskapet vidare som ein komplett leverandør av framtidsretta energiløysingar.

 

KRAFTPRODUKSJON
Kraftproduksjon er og har alltid vore SKL sin viktigaste aktiviet. SKL eig og driv i dag i alt 8 kraftstasjonar i Kvinnherad, Fusa og Stord, og har 8,75 % eigardel i Sima kraftanlegg i Eidfjord. Samla yting er 566 MW, og middel årsproduksjon utgjer 1625 GWh. I 2010 vart produksjonen 1416 GWh.

Alle SKL sine kraftverk har konsesjon utan heimfall. Dette vert og stadfesta ved regjeringa si provisoriske tilordning av 10. august 2007.

Av produksjonen kjem 80 % frå Blådalsvassdraget (Blåfalli) i Matre i Kvinnherad kommune. Her er rundt 30 % av nedslagsfeltet dekka av isbre (Folgefonna), noko som har utjamnande effekt på tilsiga slik at ein òg kan få høg produksjon i år med lite nedbør.

Gjennom ein retta emisjon våren 2003 gjekk SKL inn som 15 % eigar i Aktiselskabet Saudefaldene. Med det vidareførte og styrka Elkem og SKL sitt lange samarbeid for oppgradering og utbygging av kraftanlegga i Sauda.

KRAFTSAL I ENGROSMARKNADEN
Kraftsalet skjer i engrosmarknaden og utgjorde 1992 GWh i 2010. Dette vart dekka gjennom eigenproduksjonen på 1415 GWh og kjøp av 577 GWh.

NETT
SKL syter for overføring av elektrisk kraft frå overliggjande sentralnett, og frå produksjonsanlegga og ut til dei lokale energiverka. Til dette føremålet eig og driv SKL eit omfattande regional- og sentralnett i Sunnhordland og på Haugalandet, i hovudsak på 66 og 300 kV spenningsnivå. Samla trasèlengde på 580 km, av dette 40 km sjøkabel i samband med fjordkryssingar. Til saman 20 transformatorstasjonar inngår.

Hovudtyngda av denne energitransporten går gjennom regionalnettet med 66 kV driftsspenning. Regionalnettet har utgangspunkt i Blåfalli, og er delt i to hovudgreiner: Sunnhordlandsnettet som forgreinar seg til kommunane Kvinnherad, Tysnes, Stord, Bømlo, Fitjar, Austevoll og Fusa, og nettet mot Etne, Ølen og Haugalandområdet.

Gjennom regionalnettet blei det i 2010 levert 2275 GWh mot 2489 GWh i 2010.

Med verknad frå 1. januar 2007 kjøpte SKL distribusjonsnettet i Stord, og med det eit nytt nettnivå. Samla trasélengde for distribusjonsnettet er 663 km, kor av 434 km er kabel. Samla levering i 2010 var 209 GWh fordelt på vel 8688 kundar.

BREIBAND
I siste halvdel av 2004 tok Sunnhordland Kraftlag avgjerda som fleire andre kraftlag og energiverk landet rundt også har tatt; utbygging av fiberoptisk breiband skal vera eit satsingsområde.

SKL breiband har private husstandar i Stord som nedslagsfelt for sin breibandsutbygging. Utbygging av et fiberoptisk breibandsnett må sjåast på som bygging av viktig infrastruktur. Dagens samfunn vert stadig meir reindyrka i retning av kommunikasjon og informasjons- og dataflyt. Dette er ei utvikling som berre kjem til å koma sterkare og sterkare i åra framover.

Utbygginga tok til i juni 2005 og er rekna til å strekka seg over 5 - 7 år. Målsetjinga er 60 % dekning.

KRAFTTAK FOR FRAMTIDA
For å auke den norske energidistribusjonen basert på fornybare energikjelder, ønskjer styresmaktene å prioritere opprusting og utviding av allereie utbygde vassdrag. SKL har teke denne utfordringa på alvor, og har over tid arbeidd aktivt for å auke produksjonen i Blådalsvassdraget i Kvinnherad og gjennom deltaking i Saudaprosjektet.

I Blådalsvassdraget er fleire tiltak gjennomført, kor av det største var bygginga av kraftverket Blåfalli Vik. Dette kraftverket har ein installert effekt på 230 MW, og årleg middelproduksjon på 710 GWh.

Blåfalli Vik erstattar kraftverka Blåfalli I og II lengst nede i vassdraget. Blåfalli II var tidlegare det eldste og største kraftverket i SKL. Sidan oppstarten i 1953 produserte det 27 TWh, men m.a. slukeevna i kraftverket var for lita. Dette gav år om anna vasstap, samstundes som det hindra ei fleksibel og effektiv utnytting av dei andre kraftverka lengre opp i vassdraget.

Blåfalli II og I vart fasa ut då det nye kraftverket Blåfall Vik sto klart sommaren 2007.

SMÅKRAFT
Småkraft er eit viktig satsingsområde for SKL.

Både åleine og i samarbeid med andre energiselskap i regionen, arbeider SKL med ei rad prosjekt i Ryfylke, Haugalandet, Hardanger, Sunnhordland og delar av Midthordland. Nokre anlegg er ferdige - og i drift, andre er under bygging, og nokre har fått eller ventar på å få konsesjon.

MEIR UT AV KVAR DRÅPE
Ein moderne kraftstasjon utnyttar i dag over 90 % av energien i regnvatnet. Til samanlikning utnyttar bilane i dag berre omlag 30 % av energien i bensinen.

Framtidsretta energiforsyning betyr å ta i bruk ny teknologi og den fremste kompetansen!

NATURGASS
Med grunnlag i forretningsplan, vart det i august 2006 fatta prinsippvedtak om utbygging av eit røyrbasert distribusjonsnett for naturgass i Stord og sal til sluttbrukarar. Utbygging av naturgassnettet har tatt til, og det er sterk fokus på ei rask utbygging til nøkkelkundar. Samtidig vert det lagt til rette for sal i småskala til hushald, næringsliv og institusjonar i Sunnhordland.

LNG-terminalen som skal forsyna Stord med naturgass er lagt til Eldøyane Næringspark.