Eit kraftsenter for framtidsretta energiforsyning

Sunnhordland Kraftlag (SKL) har som visjon å vera eit kraftsenter for framtidsretta energiproduksjon.

For å legge til rette for ei meir framtidsretta og effektiv organisering har SKL vore konsernorganisert frå 01.01. 2009. Konsernet har vore organisert med eit morselskap, SKL AS, og 3 dotterselskap, SKL NETT AS, SKL PRODUKSJON AS og SKL MARKED AS.

Frå 1.1.2016 vert me eiit reindyrka produksjonsselskap. Nett og marked vert overteke av Haugaland Kraft. Samstundes vil SKL ta over Haugaland Kraft si produksjonsverksemd. Dei strukturelle endringane me no gjer, vil sikra og kvalitetsbetra beståande produksjon i SKL, og gje rom for ny produksjon og utbygging.

Historie

I 1953 sette SKL i drift det første aggregatet i Blådalsvassdraget i Kvinnherad, og med det blei det lagt eit svært viktig grunnlag for utvikling i regionen. I meir enn 60 år har det, mest kontinuerleg, vore bygd ut vasskraft frå dette vassdraget og bygd overføringslinjer som skal syta for ei god og sikker straumforsyning. SKL har også vasskraftverk i Fusa kommune, Stord kommune, og har 8,75% eigardel i Sima kraftverk i Eidfjord. I tillegg eig SKL 15% av aksjane i AS Saudefaldene.

SKL i dag

I dag er heile samfunnet bygd kring ei sikker tilførsle av straum, og frå ein regional ståstad er det selskapet si målsetjing å framskaffe og utvikle ny kraftproduksjon.

Selskapet hadde i 2013 ei omsetning på 1.020 mill kr og eit resultat etter skatt på 185 mill kr. Hovudkontoret ligg i Stord, eit mangfaldig regionsenter som òg er i vekst og positiv utvikling.

Forretningsområde

Kjerneverksemda til SKL er produksjon, overføring og engrosomsetning av elektrisk kraft. Kraftproduksjonen i 2013 var 1.760 GWh.

Meir ut av kvar dråpe

Ein moderne kraftstasjon utnyttar i dag over 90 % av energien i regnvatnet. Til samanlikning utnyttar bilane i dag berre rundt 30% av energien i bensinen.

Framtidsretta energiforsyning betyr å ta i bruk ny teknologi og den fremste kompetansen!

Andre aktivitetar

På Stord har selskapet ein døgnbemanna driftssentral. I tillegg til overvaking og styring av SKL sine produksjons- og nettanlegg, har sentralen òg oppgåver for andre nettselskap.